Available courses

เนื้อหาการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 นักเขียนและงานเขียนของพวกเขา

หน่วยที่ 2 การเขียนและกระบวนการคิดวิเคราะห์

หน่วยที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนเชิงวิเคราะห์

หน่วยที่ 4 การเขียนโครงการ